תקנון השימוש באתר

 1. תקנון השימוש באתר "מילאן קליק בע"מ" נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והאמור בו מתייחס לשני המינים באופן שווה.

 

 1. אתר "מילאן קליק בע"מ" (להלן: "האתר") הוא אתר ברשת האינטרנט המשמש כאתר ייצוגי עבור חברת מילאן קליק בע"מ ח.פ. 516976438, (להלן: "מפעילת האתר" או "החברה") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת שירותי ייעוץ רפואי ו/או אחר אונליין (להלן: "המוצר" או "השירות") והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

 

 1. תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכדומה. כמו כן הם חלים על השימוש באתר ו/או באתרים קשורים באמצעות אפליקציה או כל אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (להלן: ״התקנון״). לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 

 1. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. הרכישה ו/או קבלת השירות באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 ומעלה בלבד. רכישה ו/או קבלת שירות על ידי קטין מתחת לגיל 18 באתר מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס. 

 

 1. לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין עמן עובדת מפעילת האתר, ותקף ביום ביצוע הפעולה.

 

 1. הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר מהקבוע בתנאי השימוש של האתר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של מפעילת האתר ובכפוף לתנאי הסכמתה.

 

 1. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים שבאתר. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי אם בדרך של משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת ללא קבלת הסכמת מפעילת האתר בכתב ומראש ובהתאם לתנאיה ולשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. היה ונעשה פרסום באתר, מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתוכן הפרסומים ו/או לנזקים (בין ישירים ובין אם עקיפים) העלולים להיגרם בשל כך.

 

 1. הנך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות.

 

 1. כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים להוראותיו. כל אדם המבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישת מוצר או שירות כלשהו (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו, ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מנהלי האתר ו/או מי מעובדיו ו/או ספקיו ו/או לצד ג' כלשהו הקשור לאתר.  מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.

משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה: כל פעולת גלישה ו/או רכישת מוצרים ו/ או שירותים המוצעים באתר. משמעותה של המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או רכישת מוצר או שירות באתר ו/או כל שימוש אחר באתר.

 1. עצם רכישת המוצר ו/או השירות באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה הסכם מחייב בינך לבין החברה. אספקת המוצר ו/או השירות תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

 

 1. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות ושיקול הפעולה הבלעדי לעדכן ו/או לשנות מעת לעת את תנאי השימוש המוצגים להלן בתקנון זה, ללא התראה או אזכור מיוחד באתר.

 

 1. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

 

 1. מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.

 

 1. מפעילת האתר אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך.

 

 1. אין באמור באתר כדי להוות כל הזמנה, מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי ליצירת כל התקשרות בין מפעילת האתר לבין המשתמש ו/או כל צד שלישי.

 

 1. ללקוח ידוע כי אין מערכת חסינה לגמרי לרבות בכל הנוגע לאבטחת מידע, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, שלא בשליטת מפעילת האתר, ובהתאם לא תישא מפעילת האתר בשום אחריות בעניין ולרבות לא תישא בכל נזק שעלול להיגרם בשל האמור לך ו/או לכל צד ג' אחר.

 

 1. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לה וכן בגין כל הוצאה נלווית, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה.

 

 1. לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 050-8882870 בשעות הפעילות, בימים א'-ה' בין השעות 18:00-09:00, או באמצעות הדואר האלקטרוני [email protected]

 

 1. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.

 

 1. הלקוח מצהיר כי קרא והבין את תנאי תקנון זה והינו מסכים לתנאיו.

 

קניין רוחני

 1. האתר, כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של מפעילת האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש ממפעילת האתר. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש מאת מפעילת האתר.

 

 1. האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר בבעלות מלאה של מפעילת האתר. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. האתר מתיר למשתמש לבצע הורדת נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

 

 1. בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתר, האתר מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בו ולהורדת או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.

 

 1. האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. האתר מספק לינקים אלה לנוחות בלבד ואין הוא נושא באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד. מפעילת האתר לא לוקחת אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו, ורכישות כאמור, תיהינה בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר עם אתר שלישי כאמור לעיל לרבות כל נזק ו/או כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם המשתמש ו/או כל גורם.

 

 1. הנך מתחייב שלא לפגוע בזכויות יוצרים של אחר ו/או של האתר ולשאת בכל העלויות ו/או הנזקים בגין הפרה זו.

 

הצהרות המשתמש וניהול המבקרים באתר

 1. בעת גלישה באתר אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים ו/או רכישה באתר הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.

 

 1. מפעילת האתר רשאית למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי לחסום גישתו אליו או חלקה אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.

 

 1. הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר, לא תהיה כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.

 

 1. אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.

 

 1. כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:

 

30.1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך  

 ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;

30.2. לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;

30.3. לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל באמצעים אוטומטיים;

30.4. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחת האתר, לרבות שימוש ביישומים 

 המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

30.5. להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;

30.6. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש 

 באתר;

30.7. לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או 

 שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

30.8. לנסות להתחזות לאדם אחר ו/או להעביר את פרטי הגישה לאתר לאדם אחר;

30.9. להשתמש  במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

30.10. להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;

30.11. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;

30.12. להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;

30.13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

30.14. להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק, HTML, Java Script, 

    PHP, CSS, JSON או קוד אחר;

30.15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר 

   אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;

30.16. לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתה של מפעילת האתר;

30.17. להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.

 

 1. מבלי לגרוע מכל זכות נוספת, כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

 

מידע רפואי וחיסיון רפואי

 1. הלקוח מודע לכך כי במידה וירכוש שירותי ייעוץ באתר הוא עשוי למסור מידע רפואי אודותיו ו/או לענות על שאלון אודותיו.

 

 1. האתר ישמור על סודיות רפואית ולא יחשוף מידע רפואי של הלקוח לצד ג', ללא אישור מפורש של הלקוח וכאשר הלקוח רשאי לבטל את אישורו בכל עת, ככל שניתן.

 

 1. הלקוח מודע כי מאחר שהשירות ניתן באמצעות וידאו צ'ט ו/או בכל תקשורת אינטרנטית אחרת, וכי התקשורת באמצעים אלו מוגבלת באבטחתה ולא תמיד מאובטחת וסודית וכתוצאה, האתר אינו יכול לספק אבטחה מלאה להתקשרות באמצעים אלו. בהתאם לאמור, הלקוח משחרר את מפעילת האתר מכל אחריות להפרת סודיות לרבות סודיות רפואית הנמסרת באמצעי תקשורת אלו והאתר או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל הפרה של סודיות שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש הצדדים בהם, והלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר או מי מטעמו בכל הקשור בכך.
 2. הלקוח מודע ומסכים כי תכנית הייעוץ, הטיפול, הליווי, המידע וכל תוכן ההתקשרות איתו יתועדו ע"י האתר לצרכי הייעוץ ולצרכי בקרה ופיקוח לרבות באמצעות מאגר מידע. האתר לא יעשה שימוש כלשהו בתיעוד ולא יעבירו לצד ג' אלא בהסכמת הלקוח ו/או בהוראת בית משפט ו/או כמתחייב על פי דין.

 

 1. האתר אינו מוסד רפואי, וצוות האתר אינו מעניק למשתמשים באתר ייעוץ או אבחון רפואי כלשהו בכל הנוגע לתוכניות הטיפול ו/או ההרזיה; אין באמור באתר או בכל שירות או מוצר המוצע בו כדי להוות ייעוץ או אבחון רפואי או תזונתי כלשהו.

 

 1. האתר מכיל תכנים בתחומי בריאות, מידע על תזונה ומונחי רפואה. כל המידע, העזרים והתכנים המופיעים באתר נועדו למטרת אינפורמציה בלבד ואינם מהווים המלצה רפואית, חוות דעת או תחליף להתייעצות עם מומחה. שימוש באתר אינו מחליף את אחריות המשתמש והלקוח לקבלת ייעוץ על ידי גורם רפואי מוסמך.

 

 1. המידע המופיע באתר נועד להתייחסות כללית בלבד, ואין לראות בו בכל צורה ועניין, בין במישרין ובין בעקיפין, כייעוץ מכל סוג לרבות אך לא רק, אין לראות במידע המופיע באתר, יעוץ רפואי ו/או ייעוץ מקצועי. בנוסף אין לראות במידע חוות דעת רפואית ו/או כל חוות דעת אחרת. בהתאם, כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר, הינו באחריותך הבלעדית וכל העושה שימוש באתר, מבלי להיוועץ במומחה בתחום הרפואי, נושא בסיכון המלא כתוצאה משימוש כאמור, וכי עליך לנהוג בזהירות הנדרשת למצבך הרפואי ובכלל.

 

 1. מובהר, כי ייעוץ רפואי בפועל או כל פעולה מחייבת אחרת תינתן אך ורק על ידי רופאים ו/או בעלי מקצוע מוסמכים לפי העניין מטעם האתר.

 

 1. מפעילת האתר מבהירה בזאת ללקוח כי כל מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה ותכשירים הינו בגדר מידע כללי בלבד ואיננו מהווה עצה רפואית. מובהר ללקוח כי מחובתו להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת טיפול כלשהו, ובכלל זה לפני שימוש בתרופה או בתכשיר כלשהם, לרבות תרופות הנמכרות בלא צורך במרשם וכל תכשיר אשר עלול להשפיע בצורה כזו או אחרת על גופו, בריאותו, רווחתו, מצב הנפשי או מראהו של הלקוח. על הלקוח לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר קודם לשימוש בו. מפעילת האתר מבהירה כי מומלץ להיוועץ ברופא או רוקח בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ולגבי אינטראקציה עם תכשירים רפואיים אחרים.

 

 1. באתר יפורסם מידע על מוצרים שנמכרים בבית המרקחת לרבות תוספי תזונה, מוצרים פרה-רפואיים, תכשירים, תכשירים ללא מרשם, ציוד רפואי, מוצרים הומאופטיים ועוד. את המידע – לרבות צילומי המוצרים – מקבלת מפעילת האתר מהיבואנים והספקים, והוא מתפרסם על אחריותם בלבד. הצילומים נועדו להמחשה בלבד. מפעילת האתר שבה ומדגישה כי לפני השימוש מומלץ להתייעץ עם רופא או רוקח ולעיין בעלון לצרכן המצוי בו.

 

הסכמות הלקוח

 1. המלצות האתר בכלל וכן לגבי תוכניות טיפול, ייעוץ תזונתי או ייעוץ אימוני גוף, הינם כתמיכה ושיפור הידע להעצמת אורח חיים תזונתי מאוזן ופעילות גופנית ולא כתחליף לטיפול רפואי. באחריות הלקוח לאשר כל המלצה של האתר עם רופא מורשה של הלקוח. באחריות הלקוח ליידע את מפעילת האתר ולתת את מלוא המידע לגבי מצבו ועברו הרפואי והתרופות אותן הוא נטל ונוטל, בכדי שהייעוץ יהיה מותאם ככל הניתן לנתוניו האישיים, זאת על ידי הודעה בכתב או כל אמצעי אחר שיתבקש בטרם יקבל תכנית טיפולית כלשהי.

 

 1. מתן הייעוץ באתר אינו תחליף לטיפול רפואי בבעיות רפואיות כלשהן ואינו מפסיק ו/או מבטל ו/או מתחיל ו/או בא לשנות ו/או להוסיף טיפול רפואי כלשהו. הייעוץ אינו מבטיח ו/או בא להבטיח הגנה ו/או מניעה מפני מחלות ו/או בעיות ו/או הפרעות רפואיות קיימות ו/או עתידיות כלשהן. כל ההפניות וההמלצות שיינתנו ע"י מפעילת האתר אינן טיפול רפואי ואינן באות כדי להחליף טיפול רפואי. הלקוח מאשר כי מפעילת האתר" לא תישא באחריות כלשהי למצבו הרפואי לרבות בגין אי אבחנה ו/או טיפול במחלה ו/או מניעה והלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בכל הקשור בכך.

 

 1. בטרם יתחיל הלקוח ליישום תוכניות הייעוץ ו/או הטיפול שיינתנו לו ע"י מפעילת האתר, באחריות הלקוח לערוך בדיקות רפואיות מקיפות, להתייעץ עם רופא מורשה אשר יש לו היכרות עם מצבו ועברו הרפואי של הלקוח ,ולקבל את אישורו בדבר כשירותו של הלקוח והתאמתו הרפואית של הלקוח לתוכניות הייעוץ ו/א הטיפול, וכן על הלקוח לוודא כי אין כל מניעה לקבל את התוכניות האלה ליישמן ולבצען על כל מרכיביהן, פרטיהן ומועדיהן.

 

 1. במידה וקיימות אצל הלקוח מחלות ו/או הפרעות ו/או תסמינים ו/או בעיות רפואיות ו/או בעיות אחרות כלשהן ו/או במידה והלקוח סובל ו/או חושד בבעיה כלשהי, באחריות הלקוח להתייעץ עם רופא מורשה ללא דיחוי, וליידע את מפעילת האתר מלכתחילה, וטרם מתן הייעוץ לרבות דיווח מלא ומיידי על כל מחלה ו/או בעיה ו/או תסמינים פיזיים ו/או נפשיים ועל כל שינוי במצבו הבריאותי.

 

 1. במידה והלקוח יסבול מבעיה ו/או תופעה כלשהי במהלך תכנית הייעוץ מתחייב הלקוח ליידע באופן מיידי את מפעילת האתר ולפנות לקבלת ייעוץ וטיפול רפואי מרופא מורשה. באחריות הלקוח לבדוק ולאשר עם הרופא את כשירותו והתאמתו הרפואית להמשך תכנית הייעוץ וביצועה.

 

 1. במידה והלקוח נוטל תרופות כלשהן ו/או הדורשות מרשם רופא ו/או שאינן דורשות מרשם רופא לרבות תוספים ו/או ויטמינים ו/או אחרות כלשהן מתחייב הלקוח ליידע את מפעילת האתר לגביהן ובאחריות הלקוח להתייעץ עם רופא מורשה, אשר לו היכרות עם מצבו הרפואי ועברו הרפואי של הלקוח, ולאשר עם הרופא את דבר התאמתן של התרופות לתוכנית הייעוץ ולרבות את התאמתן לתפריט התזונתי על הרכביו ומועדיו, התאמתן לתוכנית אימוני הגוף והפעילות לרבות המאמץ הפיזי והנפשי הכרוך בהם, התאמתן לבדיקות ולכל המלצה אחרת שתינתן ע"י מפעילת האתר וכמו כן בדיקת התאמתן לכל השינויים והתוספות באם יהיו במהלך תכנית הייעוץ.

 

 1. הלקוח מודע לכך שמפעילת האתר אינה נותנת תרופות מרשם וכי רק רופא מורשה יכול לרשום תרופות ללקוח. כל אזכור של תרופות ו/או תוספים במהלך ההתייעצות הוא רק לצורך בירור ההיסטוריה הרפואית של הלקוח ולא על מנת לשפוט את התאמתן. כל בירור ו/או החלטה בקשר לתרופות לרבות נטילתן ו/או הפסקתן ולרבות בדבר התאמה ו/או שינוי במרשם או במינון תיעשה עם הרופא של הלקוח ובאחריות הלקוח לעשות כן. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שאין להפסיק תרופות ו/או תוספים ללא התייעצות עם הרופא של הלקוח.

 

 1. הלקוח מבין ומודע לכך כי ביישום תוכנית הייעוץ ו/או האימונים כרוכים סיכונים וכי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ממליצים על התוכנית אך אינם אחראים לאופן יישומה והמקום בה תיושם. באחריות הלקוח לבחור את מקום ביצוע האימונים ולוודא את בטיחותו וכשרותו של מקום האימונים והמתקנים בו וכן וליישם את תכנית האימונים בזהירות רבה תוך ליווי מדריך מוסמך ופיקוח צמוד. הלקוח מצהיר כי הינו נושא באחריות לבטיחות ביצוע תכנית האימונים וכי מפעילת האתר אינה מפקחת ו/או בודקת ו/או אחראית לבטיחות מקום האימונים והמתקנים ו/או בטיחות אופן ביצועה של תכנית הייעוץ ו/או האימונים והלקוח מוותר על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

 1. הלקוח מודע לכך שאין בקבלת הייעוץ וביישום מלא של תכנית הייעוץ ערובה ו/או התחייבות ו/או הבטחה כלשהי לתוצאות כלשהן ו/או לשינוי כלשהו ו/או לשיפור כלשהו לרבות מניעה ו/או שיפור ו/או שינוי מצב רפואי ו/או אחר והלקוח מוותר כלפי מפעילת האתר  ו/או מי מטעמה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להשגת תוצאות כלשהן ו/או אי השגת תוצאות כלשהן. על כן, הלקוח לא יהיה זכאי להשבה כלשהי של התשלום ו/או לכל פיצוי אחר גם במקרה של אי הצלחה בתוכנית ו/או בתהליך הייעוץ.
 2. הלקוח מצהיר כי למיטב ידיעתו אין מניעה ו/או הגבלה בריאותית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ולקבלת הייעוץ על כל מרכיביו, ידוע לו כי השימוש בשירות מיועד לאנשים בריאים מעל גיל 18 (ולגיל 17 בכפוף לאישור הורים בכתב לגיל זה), כי הוא עומד/ת בתנאי הכניסה לתוכנית התאמת התזונה ו/או תכנית האימונים וכי כל שימוש בשירות ובאתר או הסתמכות על ההמלצות המועברות אליו במסגרת השירות ו/או על כל מידע אחר המפורט באתר תיעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה.

 

 1. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי עליו לגבות באופן עצמאי את נתוניו, המעקבים וההמלצות שיינתנו לו במסגרת השירות באתר, שכן האתר אינו אחראי על שמירת ו/או גיבוי המידע כאמור. כן הלקוח מצהיר כי לא תהיה לי כל זכות תביעה במקרה של אובדן המידע.

 

מדיניות הפרטיות

 1. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי שנמסר על ידך מרצונך החופשי, כחלק מתהליך הרישום לשירותים מסוימים (לרבות שם, כתובת, כתובת דוא"ל, תאריך לידה, פרטים אישיים נוספים וכדומה), המידע האישי המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים (לרבות מידע פיסיולוגי ונתונים פיסיולוגיים), וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.

 

 1. בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת (המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר"). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:

 

54.1. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;

54.2. תפעולו התקין של האתר;

54.3. לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;

54.4. שיפור שירות הלקוחות של האתר;

54.5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות;

54.6. בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;

54.7. בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;

54.8. בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע למוצרים אותם האתר מספק;

54.9. בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.

 

 1. האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות והשלמת הליך רכישה שבוצע באתר, ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.

 

 1. יחד עם זאת, האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי, מספרי תעודות זהות וכיו״ב) בכל אחד מהמקרים המפורטים במסמך הגנת הפרטיות המפורסם באתר.

 

 1. מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת. בכל מקרה בו האתר ישנה מדיניות זו, באופן הנוגע לאופן בו הוא משתמש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, אנו נודיע לך על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.
 2. האתר אינו נושא באחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותו ע"י צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

 

 1. האתר יימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו האתר ימצא כי פעולותיך בו מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או עלולות לפגוע ו/או לגרום לנזק ו/או שפגעו ו/או גרמו נזק לצדדים שלישיים, וכן למפעילת האתר, ו/או למי מטעמה או אם מפעילת האתר תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית מפעילת האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

 

 1. מפעילת האתר רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך מתן השירותים באתר, שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לשימוש מפעילת האתר ושימושם של צדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וגופים מסחריים אחרים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

 

 .61לחץ כאן [להוסיף לינק למדיניות הפרטיות] לראות את מדיניות הגנת הפרטיות המלאה של מפעילת האתר בנוגע לשימוש והזמנה באתר.

 

גילוי נאות

 1. באתר נעשה או ייתכן וייעשה בקבצי "עוגיות" –  "Cookies" לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. "עוגיות"  "Cookies"– הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה– Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.

 

 1. אם אינך רוצה לקבלCookies , תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה– Cookies  במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

 

הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומות

 1. מפעילת האתר רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.

 

 1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.

 

 1. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן. 

 

 1. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

 

 1. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

 

 1. מובהר כי אין חובה על פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלי למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר. 

 

 1. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

 

 1. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

 

 1. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ((להלן: "חוק התקשורת").

 

 1. ככל שהלקוח אישר (או יאשר) קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.

 

 1. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.

 

 1. האתר רשאי לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

75.1. אם בעת השארת הפרטים ו/או הרכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

75.2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

75.3. אם הופרו תנאי התקנון;

75.4. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

75.5. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות המוצע בו. 

 1. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עוגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכדומה המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.
 2. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, ייתכן שהמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
 3. הגולש מאשר, כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל מעורבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

 

 1. באישור קריאת תקנון זה הנך מאשר בזאת קבלת כל מסר פרסומי על פי הנתונים שמילאת באתר. משתמש אשר מסר למפעילת האתר את פרטי מען הדואר האלקטרוני שלו, מאשר בזאת מפורשות למפעילת האתר להעביר למשתמש דברי דואר אלקטרוני ודברי פרסום, ומסירת מען דואר אלקטרוני לאתר משמעה אישור קבלת דבר פרסום בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת או כל תיקון בו; המשתמש זכאי למסור הודעת סירוב או עדכון בכל עת לדוא"ל  [email protected]

 

 1. בכל מקרה של הפניית לדף נחיתה של מפעילת האתר ו/או לדף הפייסבוק שלה וכיוצ"ב ואשר מאפשר הפנייה חוזרת לאתר זה, יחול תקנון זה גם על דפי הנחיתה ו/או הפייסבוק וכיוצ"ב בהתאם לעניין.

סיום, שינויים באתר, תקלות והפסקת שירות

 1. תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.

 

 1. האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.

 

 1. האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.

 

 1. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו. 

 

 1. האתר שומר על זכותו לשנות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, את התנאים וההתניות בתקנון זה החלים על השימוש באתר ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם לתקנון.

 

מדיניות אספקת והובלת מוצרים

 1. האתר ידאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר לכל מקום עליו יסכימו הצדדים בעת ביצוע ההזמנה באתר. אספקת מוצרים באמצעות משלוח שנרכשו באתר תתאפשר באזורי משלוח מסוימים בלבד כפי שמוגדרים על ידי מפעילת האתר ועל פי שיקול דעתה בלבד. יובהר כי על אף האמור מפעילת האתר תהא רשאית לשנות מעת לעת את אזורי המשלוח על פי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר תהיה רשאית לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. בעת אספקת המוצר רשאית מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצרים ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.

 

 1. הזמנות בתחומי מדינת ישראל יטופלו ויסופקו עד 7 ימי עסקים באמצעות שליח עד הבית.
 2. ״יום עסקים״ – ימי ראשון עד חמישי, להוציא ימי שבתון של כלל המשק, ערבי חג וימים בהם הבנקים בישראל לא עובדים.

 

 1. עלות המשלוח עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לאמור בעת ביצוע ההזמנה באתר.

 

 1. האתר רשאי לקבוע סכום מינימום להזמנה באתר.

 

 1. במקרה שבו מוצר שהוזמן באתר אינו זמין במלאי, האתר יעדכן את המזמין. במידה והמזמין לא יהיה זמין, האתר ישלח את ההזמנה ללא המוצר החסר.

 

 1. במידה והלקוח לא יהיה נוכח בביתו בעת הגעת השליח, בשעה שתואמה אתו מראש, ההזמנה תוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספים על ידי הלקוח. כאשר הלקוח לא סימן בעת ביצוע ההזמנה שהוא מסכים להשארת המשלוח ליד הבית וסירב בשיחה עם השליח להשארת המשלוח ליד הדלת או שהמשלוח כולל תרופות ו/או תוספי תזונה, ככל והלקוח לא יהיה בכתובת המשלוח בעת ביצוע השליחות – ההזמנה תוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספים על ידי הלקוח.

 

 1. אספקת הזמנות תתאפשר בכפוף לתנאים הבאים:

94.1. ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה;

94.2. האתר (לרבות חברת השליחויות שלו) מבצע חלוקה באותו אזור;

94.3. אם מדובר בארגון, מוסד, קיבוץ או ישוב שלא ניתן להגיע אליהם ללא אישור מיוחד ו/או שאין בהם רישום מוסדר של רחובות ו/או מספרי בתים, ההזמנה תימסר לנקודת החלוקה המרכזית באותו המקום.

 

 1. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי–אספקה, שיגרם כתוצאה של:

95.1. כוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר;

95.2. מסיבות הקשורות לחברת השליחויות של האתר;

95.3. עיכובים שאינם בשליטתו ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של מפעילת האתר לאספקת המוצר.

 

 1. קיימות תרופות מרשם ו/או תרופות ללא מרשם המצריכות שמירה רציפה בקירור, לכן הלקוח יוכל לאסוף את התרופות הנ"ל באיסוף להיום בלבד, ולא תתאפשר שליחות של התרופות הנ"ל.

 

 1. מפעילת האתר מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.

 

 1. מפעילת האתר לא תהיה אחראית על משלוחים אשר הושארו ליד דלת כתובת מסירת המשלוח.

 

 1. המוצרים הוירטואליים השונים אשר מוצעים באתר, יסופקו באמצעות האינטרנט, דרך מייל האתר אל כתובת המייל שהזנת ו/או דרך האתר עצמו באמצעות אזור אישי ללקוח.

 

 1. התכשירים ו/או התרופות המוצעים למכירה באמצעות האתר יסופקו מבתי המרקחת בעלי רישיון כדין, המספקים אותם לחברה.

 

 1. אספקת תכשירים ו/או התרופות תתבצע בהתאם להוראות הדין, לרבות נוהל 128 של משרד הבריאות ובכפוף להוראותיו כפי שתהיינה בתוקף בעת ביצוע האספקה. לא יסופקו תכשירים המסווגים כ"סמים מסוכנים" בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 או כ"תכשירים פסיכותרפיים" בהתאם לתוספת הרביעית לצו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם), תשל"ג-1972.

 

 1. תכשיר מרשם יסופק אך ורק על פי מרשם רופא שהתקבל בבית המרקחת או על פי מרשם מקוון בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית התשס"א-2001 ותקנותיו ונהלי משרד הבריאות. בית המרקחת מטעם החברה יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו המקצועי, שלא לכבד את המרשם, במידה שלדעתו כיבוד המרשם עלול לפגוע בבריאות המטופל בכל דרך שהיא.

 

 1. אספקת תכשירי מרשם מותנית בחתימת המטופל על ייפוי כוח לבית המרקחת לאספקת התכשירים באמצעות שליח, ובמידת הצורך, גם על ייפוי כוח לגורם שאינו המטופל לקבל עבורו את התכשיר. מסירת תכשיר המרשם על ידי השליח תיעשה אך ורק כנגד מסירת המרשם המקורי והצגת תעודה מזהה לבגירים מעל גיל 16. במקרה שהניפוק מבוצע על סמך מרשם אלקטרוני מאושר יש צורך בחתימה של מקבל התכשיר על אישור בכתב. מובהר בזאת כי בקבלת תכשירי מרשם באמצעות שליח, הלקוח מוותר על ייעוץ רוקח כמקובל בבתי מרקחת ומסכים לקבל מידע וייעוץ רוקחי באמצעות טופס שיצורף לתכשירים שהזמין באמצעות האתר, או שיוכל לפנות לקבל ייעוץ רוקחי באמצעות פנייה לבית המרקחת, בדרכי התקשורת שפורסמו באתר ובתקנון זה לצורך קבלת ייעוץ רוקחי כאמור.

 

אופן ביצוע הזמנות באתר ותשלומים

 1. לאחר שביצעת את ההזמנה באתר תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת ליבך: אישור זה אינו מחייב את מפעילת  האתר לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
 2. רק לאחר שמפעילת האתר או מי מטעמה סיימה לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך, ותקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע, ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי האתר וזמינים לשירותך.

 

 1. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי מערכת האתר.

 

 1. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהיה מפעילת האתר רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

 

 1. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית.

 

 1. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין עמן עובדת מפעילת האתר. שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

 

 1. מפעילת האתר רשאית לשנות את מחירי המוצרים מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.

 

 1. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

מדיניות ביטול עסקה.

 

ביטול עסקה לרכישת מוצרים באתר:

 1. מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.

 

 1. ניתן לבטל הזמנת רכישתן של מוצר מיום ההזמנה ועד 30 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר. כל רוכש מוצר באתר אשר מעוניין לבטל את רכישתו, יודיע על כך לחברה תוך פרק הזמן הנ"ל. ההודעה על ביטול רכישת מוצר / שירות תימסר בכתב על ידי הרוכש, באמצעות דוא"ל אל הכתובת– [email protected]  למען הסר ספק, יובהר כי לא יהיה כל תוקף לביטול שנעשה שלא בכתב כאמור, לרבות לא בהודעה טלפונית.

 

 1. מבלי לפגוע ו/או לצמצם את הוראות חוק הגנת הצרכן, יובהר כי זכות הביטול אינה תקפה, בין היתר, במקרים הבאים:

114.1  טובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח. 

114.2טובין פסידים (מוצרים מתקלקלים או מתכלים כגון מוצרי מזון שעבר תאריך תפוגתם ועוד).

114.3תרופות מרשם ו/או תרופות ללא מרשם ותוספי מזון.

114.4מוצרים של פי הדין אין להחזירם.

 1. היה וביטול ההזמנה נעשה עקב פגם במוצר שסופק ללקוח, עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר, עקב אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה: (א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 113 לעיל, ולא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב). יזוכה הלקוח בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול. על הלקוח להחזיר את המוצר לחברה; (ג). עם הזיכוי תימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור (ולא יגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם).

מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא יוצג אחד מהנ"ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר של המוצר ב-30 הימים האחרונים.

 1. היה וביטול הזמנה נעשה שלא עקב פגם, לא עקב אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר, אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה שלא על ידי החברה:

(א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 113 לעיל, ולא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב). יזוכה הלקוח בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לחברה. החזרת המוצר תיעשה בתיאום איסוף המוצר מבית הלקוח על חשבונו. (ג). עם הזיכוי יימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור והחברה תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחייב את הלקוח בדמי ביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותביא לידיעת הלקוח את החלטתה לעניין החיוב טרם חיוב הלקוח בפועל. דמי הביטול יהיו בשיעור של עד 5% ממחיר הקנייה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא יוצג אחד מהנ"ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר של המוצר ב-30 הימים האחרונים.

 1. במקרה של ביטול הזמנה מכל סיבה שהיא הלקוח יאפשר לחברה ו/או למי מטעמה להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או יבואן המוצר לצורך בדיקה.

 

 1. היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל במלאי ו/או כי לא ניתן לספקו, יישלח ללקוח דואר אלקטרוני (או שנציג החברה ייצור איתו קשר טלפוני) המודיע על ביטול הזמנת אותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו (לפי העניין), ולא תהיה ללקוח כל טענה כנגד החברה בגין זאת. לחילופין, החברה רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך למוצר שהוזמן. ללקוח תינתן הזכות לבחור באם הוא מעוניין במוצר החלופי או שהוא מעוניין בביטול ההזמנה ביחס לאותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו ככל שחויב (לפי העניין). לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד החברה במקרה כאמור.

 

 1. מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ההזמנה באתר ולזמינות המוצר במלאי החברה.

 

 1. במידה ובוטלה עסקה ישירות מול חברת כרטיסי האשראי, יעדכן הלקוח את החברה בהודעה בכתב שתישלח לדואר אלקטרוני [email protected]  ביום ביטול העסקה.

 

ביטול עסקה, ביטול שיחה או פגישה והפסקת חבילת הייעוץ:

 1. לאחר רכישת חבילת ייעוץ באתר והסדרת התשלום בפועל, הלקוח יקבל הודעה לדואר האלקטרוני שלו בצירוף קישור (לינק) ליומן רופא, לצורך קביעת פגישת ייעוץ אונליין עם הרופא בהתאם לזמינות ביומנו (להלן: "פגישת הייעוץ"). לא יאוחר מ-2 ימי עסקים ממועד קיום פגישת הייעוץ עם הרופא הלקוח יקבל, לתיבת הדואר האלקטרוני שלו, את כל החומר המקצועי בכתב נשוא החבילה שרכש (להלן: "החומר המקצועי"); בנוסף, לא יאוחר מ-7 ימי עסקים ממועד קיום פגישת הייעוץ עם הרופא הלקוח יקבל לביתו (או לכל כתובת אחרת שימסור), באמצעות שליח, את התרופה שרכש בהתאם למרשם הרופא, ככל שאכן קיבל מרשם ורכש אותה (להלן: "התרופה"). הלקוח מאשר, כי ידוע לו כי הנפקת המרשם לתרופה היא אישית, מיועדת עבורו בלבד וכי לאחר הנפקת המרשם ושליחת התרופה ללקוח מבית המרקחת –לא ניתן לעשות בה שימוש עבור לקוח אחר.

 

 1. ביטול העסקה של רכישת חבילת הייעוץ אונליין תיעשה באופן הבא:

122.1. ביטול העסקה על ידי הלקוח לפני קיום פגישת הייעוץ וקבלת החומר המקצועי יחייב את הלקוח בדמי ביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. דמי הביטול יהיו בשיעור של עד 5% ממחיר הקנייה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

ביטול העסקה על ידי הלקוח אחרי קיום פגישת הייעוץ יחייב את הלקוח בתשלום בסך 900 ₪ עבור פגישת הייעוץ וכן בתשלום בסך 200 ₪ עבור הטיפול בהנפקת המרשם לתרופה עבורו, ויתרת התשלום עבור חבילת הייעוץ שרכש הלקוח – תוחזר לו. יודגש, כי במקרה של ביטול כאמור, הלקוח לא יהיה זכאי לקבל את התרופה, בהיעדר ליווי רפואי ומתן אחריות מקצועית.

ככל שבפגישת הייעוץ לא הומלצה ללקוח נטילת תרופה ולא הונפק לו מרשם – הלקוח יחויב רק בסך 900 ₪ עבור פגישת הייעוץ.

122.2. ביחס לעסקת רכישת "חבילת הבסיס" – לא ניתן לבטל את העסקה לאחר קבלת החומר המקצועי והתרופה על ידי הלקוח והוא יחויב במחיר מלא.

 

122.3. ביחס לעסקת רכישת "חבילת הפרו" – ביטול העסקה על ידי הלקוח עד 14 יום לאחר קבלת החומר המקצועי והתרופה – הלקוח יחויב בדמי ביטול בסכום השווה לתשלום עבור חודש קלנדרי אחד לפי שווי החבילה במועד רכישתה.

122.4. ביחס לעסקת רכישת "חבילת הפרימיום" – ביטול העסקה על ידי הלקוח עד 14 יום לאחר קבלת החומר המקצועי והתרופה – הלקוח יחויב בדמי ביטול בסכום השווה לתשלום עבור חודש קלנדרי אחד לפי שווי החבילה במועד רכישתה.

 

 1. רכישת חבילת ייעוץ ו/או שירותי ייעוץ אונליין הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. העברת הזכות למשתמש אחר לא תתאפשר בשום מקרה.

 

 1. יובהר כי, החברה רשאית בכל עת לבטל את התקשרותה עם לקוח שלא עומד בתנאי תקנון זה ו/או אינו משתף עימו פעולה בתהליך.

 

אחריות

 1. האחריות על טיבו של מוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו על-פי חוק הגנת הצרכן ותקנות שונות שהותקנו מכוחו. בכפוף לכל דין, האחריות של מפעילת האתר למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד.

 

 1. כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע הנ"ל משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. מפעילת האתר לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.

 

 1. מפעילת האתר לא תהיה אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירות ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בכל חומר שיווקי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך  ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והינך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירות שניתן ע"י האתר.

 

 1. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק כאמור לעיל לרבות, לא תישא בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף לרכוש ו/או הוצאה ו/או הפסד לגוף או לרכוש, אשר יגרם לך ו/או לכל צד שלישי אחר בגין השימוש באתר ו/או במידע המופיע בו ו/או מכל הפניה באתר ו/או כל קישור באתר ו/או כל פורום באתר ו/או כל תוכן אחר. כל האמור באתר מהווה רק מידע כללי לצורך קבלת שירותים ספציפיים אצל מומחים רפואיים לפי תחום העניין.

 

 1. מובהר כי התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים מסוימים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר שיסופק ללקוח. טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא תחייב את האתר.

 

 1. המוצרים המופיעים באתר עשויים להיות מיוצרים ו/או מיובאים ו/או משווקים ו/או מסופקים על ידי צדדים שלישיים. לקוחות האתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך ושהם יישאו באחריות לפנות ולדרוש מהיצרן ו/או היבואן ו/או המשווק ו/או הספק פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, לרבות נזק גוף, אשר ייגרם להם שהוא מעבר לעלות המוצר. האחריות למוצרים (ככל וישנה), תהיה בהתאם למדיניות היצרן.

 

 1. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי–דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או רכישה באתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.

 

 1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמו שהוא .(As Is) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה (מכל מין ו/או סוג), תביעה (מכל מין ו/או סוג) או דרישה (מכל מין ו/או סוג) כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

 

אבטחת מידע

 1. בעת ביצוע הזמנה לרכישת מוצר ו/או שירות באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן: "הפרטים"). מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

 

 1. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למפעילת האתר ו/או למי מטעמם.

 

 1. מחשב עיבוד הנתונים של האתר מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות בו. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.

 

 1. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של מפעילת האתר . פרטים אלו לא יועברו על ידי מפעילת האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. מפעילת האתר  משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.

 

 1. מפעילת האתר  תהיה רשאית לשלוח לנרשמים לרשימת התפוצה באתר, דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיו"ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

 

סודיות

 1. הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי תוכן הייעוץ, השיטות לרבות תכנית האימונים על מרכיביה ו/או כל מידע שיימסר ללקוח ע"י היועץ בעל פה ו/או בכתב ו/או בכל דרך אחרת לרבות פרטי תנאים אלו, הינם מידע חסוי אשר הלקוח מתחייב לא להעביר מידע זה ו/או לפרסמו ו/או להעתיקו ו/או להפיצו ו/או להציגו ו/או לשנותו ו/או לעבדו ו/או לעשות שימוש אחר, שלא לצורך שימושו האישי והבלעדי.

 

 1. הלקוח לא יקליט ו/או יצלם ו/או ישדר ו/או יעביר ו/או יפיץ בכל דרך שהיא את הפגישות ו/או תוכנן ו/או הייעוץ אונליין ו/או כל תקשורת עם מפעילת האתר  ו/או מי מטעמה. המידע והחומר הנמסרים ללקוח הינם קניינה של מפעילת האתר  והלקוח מתחייב לא לעשות בהם כל שימוש מסחרי ו/או להעבירם לגורם אחר ו/או כל שימוש אחר פרט לצורך שימושו הפרטי של הלקוח בלבד ולמטרת הייעוץ שניתן.דין וסמכות שיפוט

 1. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך בין הצדדים הנוגע לאתר זה ו/או לתקנון זה תוקנה לבית המשפט המוסמך בטבריה בלבד ו/או לבית המשפט המחוזי בנצרת בלבד.

עדיין לא חבר בקבוצת הפייסבוק שלנו?
וויגובי ישראל העמוד הרשמי
מוזמנים ללחוץ על הקישור ולבקש להצטרף.
בקבוצה תוכלו למצוא שיחות ושיתופי חוויות על מגוון תרופות להפחתת משקל

בדיקת התאמה בחינם

קבלו בדיקת התאמה בחינם !
עם אחד מצוות המומחים של מילאן מדיקל

דילוג לתוכן